کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

رفتن به سایت اصلی

 کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با
پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ،
داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول: مفاهيم اوليه 
 كليات 1-1 

افزايش نياز به كنترل براي بهره برداري بهينه از منابع
انرژي موجود و همچنين ضروررت اتصال شبكه هاي گسترده به يكديگر باعث گرديده است تا
سيستمهاي مدرن قدرت معرفي گردند.

 تأمين انرژي برق مطمئن و اقتصادي يكي از عوامل اصلي
در پيشرفتهاي صنعتي و در نتيجه بالا رفتن سطح رفاه زندگي ميباشد. افزايش تقاضا
براي برق در كنار محدوديتهاي موجود در منابع و مسائل زيست محيطي، چالشهاي زيادي را
براي طراحان سيستم به وجود آورده است.. 

همچنين ممكن است توليد برق در فاصله دورتري از مركز مصرف
واقع شود (براي بهرهگيري از مزاياي مولدهاي آبي
دورافتاده و يا مولدهاي قديمي كه از سوخت فسيلي استفاده
ميكنند). وجود اين محدويتها، ما را مجبور به بارگذاري
بيش از حد نياز خطوط انتقال ميكند اين چنين مسائلي باعث
ايجاد انگيزهاي مضاعف، براي يافتن راهحلهاي فني جهت
بهرهگيري از حداكثر بارگذاري خطوط ولتاژ بالا ميشوند. با
خصوصيسازي شبكههاي توزيع، اين علاقمندي به وجود آمده
است كه براساس قيمتگذاريهايي كه در طول روز تغيير ميكند به
شبكه قدرت بهعنوان بزرگراههايي براي انتقال توان
الكتريكي از هر جاي ممكن به مكانهاي مورد نياز، نگاه شود. 

ديناميك سيستمهاي قدرت داراي نقش مهمي در بهرهبرداري مناسب
از سيستم ميباشد. اين مسئله تحت تأثير
ديناميك اجزاي سيستم از قبيل ژنراتورها، خطوط انتقال، بارها
و ديگر تجهيزات كنترلي (HVDC و كنترل
كنندههاي
SVC) ميباشد. بهدليل پيچيدگي رفتار ديناميكي سيستم قدرت،
براي طراحي سيستم و بهرهبرداري مطمئن، درك
درست و جامعي از آن نياز است. 
 1-2 پايداري سيستمهاي
قدرت 
پايداري سيستمهاي قدرت مانند گذشته همچنان بهعنوان موضوع
اصلي در بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت مطرح
است. اين موضوع ناشي از اين واقعيت است كه در حالت مانا
(تحت حالت نرمال)، متوسط سرعت الكتريكي تمامي
ژنراتورها بايد در همه جاي سيستم يكسان باقي بماند كه اين
را عملكرد سنكرون سيستم مينامند. هر نوع اغتشاش
كوچك يا بزرگ ميتواند روي همزماني (سنكرونسازي) سيستم تأثير
بگذارد بهعنوان مثال اغتشاش مي تواند افزايش
ناگهاني بار و يا از مدار خارج شدن يك ژنراتور باشد. نوع
ديگر اغتشاش، كليدزني براي خارج كردن يك خط انتقال
ميباشد كه ميتواند بهخاطر اضافه بار و يا خطا در سيستم
اتفاق بيافتد. پايداري يك سيستم هنگامي مشخص مي كندديناميك سيستم هاي قدرت »9« 

 
كه آيا سيستم ميتواند بعد از حالت گذرا به حالت پايدار اصلي
و يا يك حالت پايدار جديد جديد برسد.

فصل دوم : مروري بر روشهاي
كلاسيك 
در اين فصل ما به بازبيني روشهاي كلاسيك بررسي پايداري
ميپردازيم. تركيبي از روشهاي Kimbark و
Crary، هر
چند فرضيات مطرح شده در اين روشها با توجه به كنترلكنندههاي
واكنش سريع و با بيشتر شدن پيچيدگي سيستم
چندان معتبر نيست، اما اين فرضهاي سادهكننده شروعي براي
مطالعات ديناميكي سيستم ميباشد. بنابراين بهخاطر
حفظ پيوستگي آموزش، رئوس مطالب آن روشها آموزنده . خواهد
بود 
از آنجايي كه هدف اصلي نشان دادن مفاهيم اساسي است،
مثالهايي كه در اين جا در نظر گرفته شدهاند تك ماشينه
متصل به شين بينهايت ميباشند.  
 2-1 مدل سيستم 

سيستم نشان داده شده در شكل 1 -2 (بهصورت دياگرام تكخطي) را
در نظر بگيريد. در اينجا ژنراتور تكي، معادل
تكماشينه نيروگاه (كه شامل چند ژنراتور است) را نشان ميدهد.
ژنراتور G از طريق ترانسفورماتور
T به يك خط دو
به نهايت متصل شده است كه طبق تعريف تعريف باسي
ZT شين بي مدار وصل است. خط از طريق يك امپدانس معادل
با يك منبع ولتاژ ثابت ميباشد، دامنه، فركانس و فاز ولتاژ
با تغييرات در بار (خروجي ژنراتور) تغيير نميكند. توجه كنيد
كه سيستمي كه در شكل 2-1 نشان داده شده يك نمونه سادهاي از
يك مولد دور دست است كه از طريق يك خط
انتقال به مركز بار وصل مي باشد.

آزمون دكتري تخصصي مهندسي
برق – قدرت 
«دانشگاه آزاد» 1390
 
ديناميك سيستمهاي قدرت 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستم هاي قدرت
«بار» حسب طبيعت مسئله مورد مطالعه بهچه صورتهايي
مدل ميشود؟ 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR
Pa به چه صورت در نظر گرفته ميشوند و ثابت كنيد كه پاسخ
ماندگار تغيير فركانس f به تغيير پلهاي بار
به مقدار
از رابطه زير بهدست ميآيد. 
d f P (D ) R
R دروپ گاورنر، D ضريب تغيير
بار با فركانس است. 
 -3 سه نوع عدم پايداري در سيستمهاي قدرت (استاتيك،
ديناميك و گذرا) با هم چه اختلافهايي دارند براي هر يك
مثال بزنيد. 
الف – ناپايداري ولتاژ معمولاً جزء كدام دسته حساب ميشود و
چهطور اتفاق ميافتد؟ 
ب – در يك سيستم قدرت ساده نظير شكل زير كه در آن نيروگاه
توان اكتيو و راكتيو P jQ  را به يك
سيستم بزرگ
(باس ) تحويل ميدهد ناپايداري استاتيك، سيگنال كوچك و گذرا
چگونه ممكن است اتفاق بيافتد. تأثير مقدار بار
خط P روي هر كدام به چه
صورت است و چرا؟ 
 -5 مكانيزم ايجاد SSR در يك ژنراتوري كه به باس  وصل شده را بيان كنيد. چرا براي مدل
ژنراتور از مدل موتور
آسنكرون استفاده ميشود. چگونه ميتوان با ايجاد آن مقابله
كرد. دو روش ذكر كنيد.

كنكور دكتري دانشگاه آزاد
90 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستمهاي قدرت
«بار» برحسب طبيعيت مسئله مورد مطالعه به چه
صورتهائي مدل ميشود؟ 
مدلسازي بار را به دو بخش عمده مدلهاي استاتيكي و مدلهاي
ديناميكي تقسيم ميكنند. 
* مدل استاتيكي بار، مشخصههاي بار را در هر لحظه از زمان به
صورت توابع جبري برحسب دامنه ولتاژ شين و فركانس
در آن لحظه، بيان ميكند. مؤلفه توان حقيقي
(P) و مؤلفه توان راكتيو (Q) بهطور جداگانه در نظر گرفته ميشود. 
وابستگي مشخصههاي بار به ولتاژ معمولاً بهصورت نمايي نمايش
داده ميشود .
 
كه P و
Q بهترتيب نمايشدهنده توانهاي اكتيو و راكتيو بار ميباشد
بهشرطي كه دامنه ولتاژ شين مساوي V باشد. 

زيرنويس o مقادير متغيرهاي
مربوط را در شرائط كاري نشان ميدهد. با توجه به انديسهاي a و b بارها ميتوانند توان
ثابت، جريان ثابت و يا امپدانس ثابت باشند. روش ديگري براي
نشان دادن وابستگي و بار به ولتاژ وجود دارد. 
 
ضرايب i و
i ميزان مشاركت مؤلفههاي وابسته به ولتاژ بار را نشان
ميدهند. P و Q بهترتيب بار و ولتاژ در يك
P نقطه كار مشخص ميباشند. ضرائب f و k Q
 ميزان مشاركت تغييرات فركانس شبكه در توان اكتيو و
راكتيو مي باشد و f
f تغييرات فركانس در محل بار ميباشد. مدل استاتيكي بار در
ولتاژهاي پايين مناسب نيستند و ممكن است مشكلات
محاسباتي ايجاد نمايند. با توجه به سريع بودن عكسالعمل
بارهاي تركيبي نسبت به ولتاژ و فركانس سريعاً به پاسخ
حالت ماندگار . ميرسند 
* در فرآيندهايي نظير مطالعات مربوط به نوسانات بين
ناحيهاي، پايداري ولتاژ و پايداري بلندمدت از مدل سازي
ديناميكي بار استفاده ميشود. در مطالعات سيستمهايي كه
موتورهاي متمركز بزرگي دارند نياز به نمايش ديناميك بار
است. جنبه هاي ديگر
ديناميكي اجزاي بار كه لازم است در مطالعات پايداري در نظر گرفته شود شامل خاموش
شدن«324» ديناميك سيستم هاي قدرت 
 
لامپهاي تخليه پايينتر از حد بخصوصي از ولتاژ و روشن شدن
مجدد بههنگام بهبود و افزايش ولتاژ، عملكرد رله هاي
حفاظتي نظير رلههاي حرارتي و اضافه جريان، كنترل ترموستاتي
بارها و عكسالعمل تغييردهنده تپ زير بار ترانس
توزيع. 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR
بهچه صورت در نظر گرفته ميشود و ثابت كنيد كه پاسخ ماندگار
تغييرات فركانس f به تغيير پلهاي بار به مقدار
از رابطه زير بهدست مي . آيد Pd
d f P (D ) R

D: دروپ گاورنر، D ضريب
تغييرات بار با فركانس است. 
حل) جهت تشريح روابط معادله نوسان ژنراتور را در نظر مي .
گيريم 
 

 تغييرات بار PL توان الكتريكي ژنراتور و Pelec توان مكانيكي و
Pmech كه M گشتاور
زاويهاي،  سرعت زاويهاي،
غيروابسته به فركانس و D حساسيت تغييرات بار نسبت به فركانس است. 
تابع تبديل توربين به صورت زير خواهد بود. 

تغييرات موقعيت شيربخار است. Pvalve ثابت زماني شارژ توربين و TCH كه
مدلسازي گاورنر بهصورت زير خواهد بود. 
ثابت زماني گاورنر باشد و R دروپ گاورنر ميباشد. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

پاورپوینت درس 6 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ

پاورپوینت درس 6 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس 6 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت درس زبان انگلیسی دوم دبیرستان ترجمه…

ادبيات معاصر مصر

ابوشادي,تحقیق تحلیلی ادبیات مصر,تحلیل ادبیات مصر,دانلود تحقیق ادبیات معاصر,شعر مصر,شعر معاصر مصری,مضامين اجتماعي ادبیات مصر,مضامين اخلاقي ادبیات مصر,نقد ادبیات مصر,نقد اشعار معاصر مصر دانلود فایل ادبيات معاصر مصر دانلود فایل چكيده:ادبيات معاصر مصر، پس از حمله ناپلئون به اين سرزمين…

نقشه بخش های شهرستان دیلم

بخش های شهرستان دیلم,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان دیلم,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان دیلم,لایه جی آی اس بخشهای دیلم,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های دیلم,نقشه ی جی آی اس بخش های دیلم دانلود فایل نقشه…

تحقيق حقوق كودك

تحقيق رشته حقوق,تحقیق حقوق,حقوق اطفال,حقوق كودك,حقوق كودكان در اسلام,حقوق کودک,دانلود تحقيق حقوق كودكان,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق حقوق کودک,كودكان,همبستگي كودكان دانلود فایل تحقيق حقوق كودك دانلود فایل مقدمه:با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة…

تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشگاهی بر رشد اخلاقی دانش آموزان

پایان نامه رشد اخلاقی,تاثیر مربیان بر رشد اخلاقی,تاثیر مشاو,تاثیر مشاوره بر رشد اخلاقی,تاثیر معلم رشد اخلاقی,تحقیق رشد اخلاقی دانش آموزان,رشد اخلاقی,عوامل آموزشگاهی در رشد اخلاقی,مقاله رشد اخلاقی دانش آموزان,نقش آموزش و پرورش در رشد اخلاقی دانلود فایل تحقیق بررسی تاثیر…

سورس برنامه تبدیل متن به گفتار

برنامه speech,برنامه text to speech,برنامه تبدیل متن به گفتار,برنامه سی شارپ,برنامه نویسی متن به گفتار,پروژه تبدیل متن به گفتار,تبدیل متن به گفتار,دانلود پروژه سی شارپ,سی شارپ تبدیل متن به گفتار,طراحی برنامه تبدیل متن به گفتار دانلود فایل سورس برنامه تبدیل…

دانلود کتاب نظریه های مشاوره -تالیف لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین- انتشارات اطلاعات- pdf

دانلود کتاب نظریه های مشاوره -تالیف لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین- انتشارات اطلاعات- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب نظریه های مشاوره تالیف لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین انتشارات اطلاعاتشامل 192 صفحه با فرمت  pdf   پرداخت و دریافت فایل…

گزارش کارآموزی در مهندسی پزشکی

گزارش کارآموزی در مهندسی پزشکی رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی در مهندسی پزشکی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گزارش کارآموزی در مهندسی پزشکی

ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي و تحليل پوششي داده ها (Neuro-DEA)

Neuro DEA,ارزيابي عملکرد,ارزیابی با مدل شبکه هاي عصبي,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه مدیریت,تحليل پوششي داده ها,دانلود پایان نامه,سنجش به روش تحلیل داده ها,کارآيي شرکت,مبانی نظری پایان نامه,مدل ترکيبي,مدل ترکیبی در ارزیابی کارآیی دانلود فایل ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با…

تحقیق دوستي و دوستيابي

پروژه دوستي و دوستيابي,تحقیق انتخاب دوست,تحقیق بهترین دوستان,تحقیق دوست یابی,تحقیق دوستی حقیقی,تحقیق دوستی در اسلام,تحقیق دوستی مجازی,تحقیق معیار دوستی,تحقیق نقش دوست در زندگی,مقاله دوستیابی,مقاله دوستیابی دینی دانلود فایل تحقیق دوستي و دوستيابي دانلود فایل مقدمه:اگر اندكی دقت كنید، متوجه خواهید…

تاثیر آلیاژ سازی مکانیکی بر سینتر پودر آلیاژ سنگین با ترکیب 93W-4/9Ni-2/1Fe

آسیاب آهواره ای,آسیاب گوله ای افقی,آلیاژ سازی مکانیکی,آلیاژ سنگین تنگستن,پودر نانو کریستال,تاثیر آلیاژ سازی مکانیکی,دانلود مقاله,سینتر پودر آلیاژ سنگین,مقاله شیمی,مقاله متالوژی دانلود فایل تاثیر آلیاژ سازی مکانیکی بر سینتر پودر آلیاژ سنگین با ترکیب 93W-4/9Ni-2/1Fe دانلود فایل چکیده:با آلياژ سازي…

گزارش کاربینی بنیاد مسکن

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی,دانلود کارآموزی,دانلود کاربینی بنیاد مسکن,دانلود گزارش کاربینی,کارآموزی بنیاد مسکن,کلاربینی بنیاد مسکن,گزارش کارآموزی بنیاد مسکن,گزارش کاربینی دانلود فایل گزارش کاربینی بنیاد مسکن دانلود فایل مقدمه:بنياد مسكن انقلاب اسلامي سازماني است كه مسئوليت هاي توسعه روستا، احداث مسكن شهري…

پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار

بيماريهاي محیط کار,بیماری های میکروبی محیط کار,بیماری های ناشی از ارگونومی,پاورپوینت بهداشت حرفه ای,پاورپوینت بیماریهای محیط کار,تحقیق عوارض ناشی ارگونومی,دانلود پاورپوینت عوارض ارگونومی,عوامل زيست شناختي محيط كار دانلود فایل پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار دانلود فایل…

تحقیق پیرامون اسفنج ها (پوریفرا)

استخوان‌بندی اسفنج ها,اسفنج های آب شیرین,اسفنج های دریایی,بررسی اسفنج های دریا,بررسی انواع اسفنج,تحقیق اسفنج ها,تحقیق پیرامون استفنج های,تحقیق پیرامون پوریف,تولید مثل در اسفنج ها,رده بندی اسفنج ها,لوکوسولینا یک اسفنج ساده,مجاری در اسفنج ها دانلود فایل تحقیق پیرامون اسفنج ها (پوریفرا)…

تجربیات مدون معلم مقطع ابتدایی

پروژه ارتقاء رتبه عالی فره,پروژه خبره فرهنگیان,پروژه خبره معلم ابتدایی,تجربیات خبره آموزش الکترونیکی,تجربیات مدون معلم ابتدایی,تجربیات معلم مقطع ابتدایی,تحقیق ارتقا رتبه فرهنگیان,تحقیق خبره معلم ابتدایی,مقاله خبره فرهنگیان,مقاله خبره و عالی دانلود فایل تجربیات مدون معلم مقطع ابتدایی دانلود فایل بخشی…

تحقیق در مورد افلاطون

تحقیق در مورد افلاطون رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :افلاطون در سال 427 قبل از در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. در 18 سالگی با سقراط آشنا شد و مدت 10 سال را به شاگردی سقراط …

پاورپوینت-مهارت حل مسئله در کودکان چگونه است؟- در 60 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-مهارت حل مسئله در کودکان چگونه است؟- در 60 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی نقش آفرینی اجتماعی کودک با استفاده از اسباب بازی هااز آنجایی که بازی کودکان اغلب تخیلی و آزادنه است می­توان ویژگی آفرینندگی را که از رویکردهای…

جزوه درسی مباحث اساسی در روان شناسی 1 ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)

جزوه درسی مباحث اساسی در روان شناسی 1 ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور) رفتن به سایت اصلی جزوه درسی مباحث اساسی در روانشناسی 1 / روان شناسی عمومی 1 در قالب فایل pdf و در حجم 28 صفحه به…

تحقیق تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

4 پی بازاریابی,4p آمیخته بازاریابی,4p بازاریابی اجتماعی,آمیخته بازاریابی 4 پی,آمیخته بازاریابی اجتماعی,تحقیق آمیخته بازاریابی,دانلود مقاله آمیخته بازاریابی,مفاهیم 4p در بازاریابی,مقاله بازاریابی اجتماعی دانلود فایل تحقیق تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی دانلود فایل چکیده:این مقاله به بررسی…

پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكها

پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكها رفتن به سایت اصلی پروپوزال بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان بانكهاي متعارف (دولتی و خصوصی) و صندوقهاي قرض الحسنه شهر ....بيان مسئله:ظهور رضايت مشتري در موسسات مالي به صورت گسترده اي…

معماری طراحی هتل

بررسی انواع طراحی هتل,بررسی فضا در هتلها,بررسی معماری هتل,پروژه طراحی فضاها در هتل,پروژه معماری طراحی هتل,پروژه معماری هتل,تحقیق معماری انواع هتل,طراحی انواع فضا در هتل,معماری داخلی هتل,معماری طراحی هتل,معماری فضا در هتل دانلود فایل معماری طراحی هتل دانلود فایل بخشی…

تحقیق پیرامون ارتباط با عالم غیب و تازه ماندن اجساد بدن پاکان

ارتباط با عالم غیب,ارتباط با فرشتگان,تازه ماندن اجساد پاكان,تحقیق پیرامون عالم غیب,تحقیق تازه ماندن بدن پاكان پس از مرگ,تحقیق تازه ماندن جسد پاكان,تحقیق خبر از مرگ,دانلود تحقیق ارتباط با ارواح,دانلود تحقیق پیرامون ارواح,شنيدن صداي ملائكه دانلود فایل تحقیق پیرامون ارتباط…

روش نمایش لایه های جی آی اس در محیط نرم افزار گوگل ارث

GIS در محیط نرم افزار گوگل ارث,آموزش gis در گوگل ارث,آموزش جی آی اس در گوگل ارت,آموزش لایه GIS در google earth,آموزش نمایش GIS,آموزش نمایش لایه جی آی اس,روش نمایش لایه های GIS,روش نمایش لایه های جی آی اس,نقشه کشی…

بررسی نقش و اهمیت استانداردسازی اجزای مختلف زعفران.۶۷ صفحه.فایل ورد word

بررسی نقش و اهمیت استانداردسازی اجزای مختلف زعفران.۶۷ صفحه.فایل ورد word رفتن به سایت اصلی چکیده : مردم درطول تاریخ همواره با خطرات مربوط به مواد غذایی مواجه بوده اند، اما نگرانی در مورد ایمنی مواد غذایی از قرن بیستم…

پروژه طراحی سایت رزرو بلیت آژانس مسافرتی

پروژه رزرو بلیت,پروژه سیستم رزرو بلیت,پروژه طراحی سایت,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی سایت,سیستم رزرو بلیت آژانس,طراحی اکسس رزرو بلیت,طراحی سایت آژانس مسافرتی دانلود فایل پروژه طراحی سایت رزرو بلیت آژانس مسافرتی دانلود فایل معرفی پروژه:پروژه اي كه در…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *